TERMENI SI CONDITII

Prin utilizarea serviciilor, agreați acordul, termenii și condițiile de față.

1. Preambul

Furnizăm servicii de natură a facilita întâlnirea cererii și ofertei de servicii prin înlesnirea contactului utilizatorilor prestatori de servicii cu utilizatorii beneficari de servicii. Oferim o platformă tehnică online cu ajutorul căreia un utilizator poate găsi un alt utilizator și poate cere de la acesta sfaturi, lucrări și/sau servicii prin intermediul platformei. Oferim posibilitatea utilizatorilor să intre în contact și să comunice cu alți utilizatori.

Utilizatorii interesați și care doresc să primească oferte de servicii, vor formula cereri de ofertă prin formularul de pe site, e-mail sau telefonic, conform indicațiilor oferite. Atât entitățile care formulează cereri de ofertă, cât și cele care își pun la dispoziție ofertele de servicii, sunt denumite utilizatori.

Prin completarea formularului de pe site, transmiterea telefonică a unei cereri de comandă sau prin e-mail, dumneavoastră înțelegeți, aprobați și garantați următoarele: aveți vârsta de cel puțin 18 ani împliniți în momentul completării formularului sau transmiterii cererii de comandă; informațiile pe care le completați sau transmiteți sunt corecte, adevărate și complete și veți menține aceste informații corecte, adevărate și complete pe întreaga durată a utilizării serviciilor.

2. Politica de tarifare

Calculul contravalorii serviciilor de utilizare se efectuează în funcție de resursele consumate cu respectiva comandă. Prețul pentru o comandă îl reprezintă suma (integrală sau parțială) convenită între utilizatorul beneficiar de servicii și intermediar în schimbul redactării și furnizării comenzii de către utilizatorul prestator de servicii prin intermediul site-ului în beneficiul utilizatorului beneficiar de servicii, potrivit înțelegerii dintre aceștia.

În cazul în care redactorul nu execută sau execută defectuos prima parte a comenzii, ulterior achitării primei tranșe a prețului în contul Administrației, redactorul este unicul răspunzător în relația cu utilizatorul beneficiar de servicii în ceea ce privește neexectuarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor.

În cazul în care redactorul nu execută în tot sau în parte comanda, ulterior achitării sumei pentru care este îndreptățit, redactorul este unicul răspunzător în relația cu clientul beneficiar de servicii în ceea ce privește neexectuarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor.

3. Obligațiile utilizatorilor

Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătură cu folosirea serviciului, solicitarea de servicii din partea prestatorilor de servicii, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii le-ar putea solicita, intră în sarcina utilizatorului.

În calitate de prestator de servicii, redactorul are următoarele obligații: din momentul notificării cu privire la încheierea tranzacției prin plata integrală sau a avansului de către beneficiarul de servicii, redactorul are obligația de a stabili împreună cu beneficiarul de servicii detaliile de execuție, să înștiințeze beneficiarul de servicii asupra termenului de livrare și începe procesul de documentare și redactare propriu-zisă a comenzii; va informa beneficiarul de servicii în cazul în care din motive independente de voința sa serviciile nu pot fi livrate în termenul, cantitatea, condițiile convenite și îl va ține la curent cu stadiul execuției.

În calitate de beneficiar de servicii, utilizatorul are următoarele obligații: are posibilitatea să confirme calitatea comenzii sau unei etape dintr-o comandă oricând după recepționarea atașamentului, înăuntrul unui termen de 48 de ore; confirmarea calității conduce la finalizarea imediată a tranzacției înainte de împlinirea termenului menționat mai sus; finalizarea tranzacției cu succes determină efectuarea plății și încetarea oricăror datorii și obligații din partea acestuia; în momentul primirii atașamentului, beneficiarul de servicii va putea să reclame calitatea comenzii sau a unei etape dintr-o comandă, în cazul în care acesta nu corespunde detaliilor de execuție, în termen de maxim 48 de ore, după expirarea acestui termen tranzacția fiind considerată încheiată cu succes prin acceptare tacită.

Cu excepția situației în care contextul cere altfel sau se stipulează altfel, prin expresia „informațiile furnizate de utilizator” vom face referire la orice informație pe care utilizatorul a furnizat-o în timpul înregistrării/completării unui formular sau prin e-mail, fax sau telefonic.

4. Proprietatea intelectuală

Responsabilitatea pentru toate conținuturile care sunt publicate sau transmise de către utilizatori în cadrul site-ului, aparține exclusiv și în totalitate utilizatorului de la care provine conținutul. Este interzisă transmiterea conținuturilor pentru a căror publicare utilizatorul nu este îndreptățit.

În urma inspecției tehnice a fișierului atașat, utilizatorul acceptă din punct de vedere calitativ, tehnic și dotări în condițiile: „Așa cum este”, respectiv „Văzut și acceptat” și se angajează să nu facă nicio opoziție sau reclamație privitoare la calitatea conținutului sau de orice altă natură ulterioară celor 48 de ore pe care le are la dispoziție.

5. Plagiat și drepuri de autor

Nu trebuie confundat plagiatul care este distict de încălcarea drepturilor morale ale autorului sau de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

În cazul lucrărilor științifice, este permisă reproducerea unor fragmente din texte protejate de drepturi de proprietate intelectuală, cu precizarea corectă a autorului și sursei, în scopul discutării acestora sau a includerii lor în argumentație, fără a fi nevoie de permisiunea deținătorului drepturilor de proprietate intelectuală. Literatura și limbajul de specialitate, limbajul tehnic sau științific, limbajul medical, cât și limbajul juridic sunt caracterizate de uniformitate, ele neputând fi folosite în mod direct, ci reclamând o folosire întocmai de către utilizatori. După cum se observă, de exemplu, domeniul juridic este un domeniu bazat în mare parte pe surse de natură normativă, pe texte. Orice lucrare pornește de la documente și apoi urmează opiniile exprimate în literatura de specialitate și interpretările personale. De aceea, în literatura de specialitate se vorbește despre acel corpus comun, acel dat care este folosit de toți autorii.

6. Semnătura electronică și înscrisul pe suport informatic

Prin apăsarea butonului/butoanelor de pe site, click-ul pe buton reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 425/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.

Potrivit dispozițiilor art. 266 din Codul de procedură civilă, înscrisul pe suport informatic este admis ca probă în aceleași condiții ca înscrisul pe suport hârtie, dacă îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

7. Servicii de soluționare a diferendelor

Avem drepturi și puteri depline pentru a arbitra disputele. La primirea unui litigiu, avem dreptul de a solicita utilizatorilor să ne furnizeze documente și informații în sprijinul cererii primite sau de a-și exprima poziția în legătură cu disputa.

Sunteți de acord că avem libertatea absolută de a accepta sau respinge orice document furnizat. De asemenea, recunoașteți că nu suntem o instituție judiciară sau de soluționare alternativă a litigiilor și că vom face determinări numai ca o persoană rezonabilă obișnuită. În cazul în care sunt necesare documente pentru finalizarea unei tranzacții, utilizatorii vor furniza documentele solicitate și vor răspunde de autenticitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

8. Soluționarea disputelor și diferendelor

O comandă/tranzacție dobândește statutul de dispută atunci când un beneficiar de servicii nu este mulțumit de serviciile, acțiunea sau inacțiunea unui redactor și solicită Administrației investigații suplimentare asupra cazului.

Beneficiarul de servicii este îndreptățit să reclame o dispută în cazul în care: nu primește comanda în termenul convenit; nu primește un răspuns în maxim 24 de ore de la transmiterea e-mailului ce necesită un răspuns; există o neconcordanță între comanda primită și detaliile de execuție.

9. Comisioane cu titlu de preț

Pentru serviciile prestate, Administrația este îndreptățită la perceperea comisionului cu titlul de preț pentru exercitarea mandatului său prin prestarea serviciilor sale. În măsura în care beneficiarul de servicii a primit un fișier atașat în conformitate cu comanda plasată pe site, se va considera că serviciul pe care prestatorul de servicii s-a obligat să îl presteze a fost îndeplinit și acceptat de beneficiarul de servicii. Fișierele atașate pentru descărcare oferite beneficiarului de servicii nu pot fi retrase o dată ce au fost trimise, iar în măsura în care sunt funcționale se va considera că utilizatorul prestator de servicii și-a îndeplinit toate obligațiile față de beneficiarul de servicii. În aceste situații, nu este posibilă returnarea contravalorii acestor servicii.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță (aprobată cu modificări prin Legea nr. 51/2003), un consumator poate renunța la cumpărare (prin denunțare unilaterală a contractului) în termen de 15 zile de la primirea produsului comandat la distanță.

Potrivit art. 10 din actul normativ amintit, consumatorul nu poate denunța unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepția cazurilor în care părțile au convenit altfel: contracte de furnizare de servicii a căror execuție a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare; contracte de furnizare a unor produse executate după specificațiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum și a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid.

10. Dispoziții finale

Termenul de plată (data scadentă a plății) este de maxim 2 zile lucrătoare de la data emiterii.

În cazul plăților interbancare, utilizatorul trebuie să se asigure că suma de plată se reflectă în timp util în contul bancar. Ziua lucrătoare desemnează orice zi în afară de cele de sâmbată, duminică, sărbători publice sau zile nebancare.

Termenul de execuție reprezintă data de la care încep să curgă și termenele scadente viitoare, respectiv: data de la care considerăm 48 de ore acceptare tacită a beneficiarului de servicii, dată după care eventualele obiecții pot să nu mai fie luate în considerare sau pot fi soluționate contra-cost.

Întârzierea plății mai mult de 2 zile presupune posibilitatea de prelungire a termenului de predare stabilit de comun acord.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Recommended Posts

0 Comments

No Comment.